In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de groothandel: Three stars B.V. te Utrecht, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.
b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de groothandel een overeenkomst is aangegaan
tot levering van goederen en/of diensten.
c. overeenkomst: de overeenkomst die tussen de groothandel en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding door de groothandel van aanbiedingen en/of orders.

Alle door Three stars B.V. aan afnemers geleverde goederen blijven eigendom van Three stars B.V. tot het moment dat Three stars B.V. de volledige betaling daarvan heeft ontvangen.
In de door Three stars B.V. gepubliceerde prijzen is de daarover verschuldigde BTW niet inbegrepen.

Betaling dient te hebben plaatsgevonden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij er een andere betalingstermijn is afgesproken. Three stars B.V. behoudt het recht voor kredietbeperking en vertragings-
rente niet te berekenen.

De houdbaarheid van de door Three stars B.V. geleverde goederen wordt gegarandeerd tot en met de datum van minimale houdbaarheid, zoals deze is aangegeven op de verpakking. Deze garantie geldt mits de door Three stars B.V. geleverde producten op de vereiste manier zijn opgeslagen en bij de juiste temperatuur zijn bewaard. Aangebroken producten worden niet retour genomen.

Klachten over kwaliteit van de goederen dienen binnen 48 uur na levering aan Three stars B.V. gemeld te worden. Reclames die niet binnen de genoemde termijn zijn ingediend zijn van onwaarde.

Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien daartoe vooraf door Three stars B.V. toestemming is gegeven.

Voor schade aan of vermissing van goederen is Three stars B.V. slechts aansprakelijk indien deze schade of vermissing bij ontvangst is geconstateerd en is aangetekend op de vervoersdocumenten. Controleer dus bij aflevering altijd de kwaliteit en de kwantiteit van de zending.

Onvoorziene prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.