Op toegang tot en gebruik van de site van Threestars en de sites van de aan haar gelieerde organisaties zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

COPYRIGHT

Copyright © Threestars. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Threestars B.V. handelend onder de naam Threestars en de bij haar aangesloten organisaties, hierna Threestars, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het is u toegestaan fragmenten van deze site te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites.

AANBOD VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Verwijzingen op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst. Vóór de aankoop van een bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd en voor de klant passend aanbod te worden gedaan door Threestars.

INHOUD

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Threestars, noch de aan haar gelieerde organisaties, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op een wijze die wij geschikt achten en op het moment dat wij geschikt achten.

AAN DE SITE GEKOPPELDE SITES

Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Threestars ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Threestars verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de site verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type en versie), de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen. Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail-adres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden. De beheerder van de gegevens is Threestars.

E-MAIL

De informatie opgenomen in een e-mailbericht en in de meegezonden bestand(en) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen wordt door ons niet toegestaan. Indien de adressering niet correct is, dan wel de transmissie niet correct heeft plaatsgevonden, verzoeken wij u de afzender hiervan direct te informeren door het bericht te retourneren. Threestars en de haar gelieerde organisaties zijn nimmer aansprakelijk voor schade die uit een elektronisch verzonden bericht of de hieraan toegevoegde bestanden kunnen voortvloeien.